วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ชื่อนางสาวมณีวรรณ  ม่องคำหมื่น
ชื่อเล่น  กุ้ง
คบ.2  การประถมศึกษา  หมู่  1
รหัสนักศึกษา   554188001
ภูมิลำเนา   อุบลราชธานี

ชื่อนางสาววรวีย์  ประดิษฐ์ศิริงาม
ชื่อเล่น  เตย
คบ.2  การประถมศึกษา  หมู่  1
รหัสนักศึกษา   554188133
ภูมิลำเนา   ประจวบคีรีขันธ์